Cizinci s trvalým pobytem na Ukrajině ve věku od 18 do 65 let nejsou automaticky po 150 dnech od udělení dočasné ochrany zařazeni do kategorie státních pojištěnců. Zdravotní pojišťovně musí nahlásit rozhodné skutečnosti pro vznik nebo zánik pojištění hrazeného nadále státem nebo zaměstnavatelem. Pokud nejsou státními pojištěnci nebo nejsou zaměstnání,  musí si pojistné hradit jako samoplátci.  Všechny tyto skutečnosti je nutné splnit nejpozději do 8 dnů po uplynutí 150 denní lhůty, nebo při další změně plátce pojistného.  V případě nesplnění této povinnosti může začít vznikat dluh na zdravotním pojištění.

Jak po uplynutí 150 dnů od udělení dočasné ochrany v ČR postupovat?


Studuji střední nebo vysokou školu

Pokud jste ve věku od 18 do 26 let a soustavně se připravujete na budoucí povolání v rámci studia na středních a vysokých školách v České republice nebo na Ukrajině, oznamte nám tuto skutečnost předložením potvrzení o studiu, které Vám vystaví škola. Nadále za vás bude veřejné zdravotní pojištění hrazeno státem.

Oznámení o studiu nám můžete zaslat prostřednictvím on-line formuláře.


Pečuji o jedno dítě ve věku do 7 let, nebo o dvě a více dětí ve věku do 15 let

Pokud nemáte příjmy ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti a celodenně, osobně a řádně pečujete o jedno dítě ve věku do 7 let, nebo o dvě a více dětí ve věku do 15 let, bude veřejné zdravotní pojištění po oznámení této skutečnosti zdravotní pojišťovně i nadále hrazeno státem.

Podmínka celodenní osobní a řádné péče se považuje za splněnou jen tehdy, pokud: 

  • jde o osobní, řádnou a celodenní péči, tj. dítě není svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny, a zároveň
  • dítě není umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem, nebo 
  • dítě předškolního věku není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně, nebo 
  • dítě plnící povinnou školní docházku není umístěno ve školním zařízení či jiném obdobném zařízení po dobu přesahující návštěvu školy. 

Do kategorie pečující osoby o dítě se může nahlásit po předložení rodného listu dítěte (případně cestovního dokladu rodiče, kde je dítě uvedeno) pouze jedna osoba - matka, otec, nebo osoba, která převzala dítě do péče při pobytu na území ČR, protože zákonný zástupce není v ČR (např. prarodiče, teta apod.). 

Oznámení o péči o dítě/děti nám můžete zaslat prostřednictvím on-line formuláře.


Jsem v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání 

Uchazečem o zaměstnání se můžete stát, pokud podáte žádost o zprostředkování zaměstnání na kontaktní pracoviště úřadu práce v místě, kde se skutečně zdržujete, a pokud splníte zákonné požadavky. Pro oznámení této skutečnosti předložte na kterékoli naší pobočce potvrzení o evidenci uchazečů o zaměstnání. I nadále za vás bude zdravotní pojištění hrazeno státem.

Oznámení o evidenci na úřadu práce nám můžete zaslat prostřednictvím on-line formuláře.


Jsem osoba zdravotně postižená / invalidní / závislá na péči nebo pečuji o osobu závislou na péči

Pokud jste osobou zdravotně postiženou nebo jste osobou pečující a splníte zákonné požadavky, můžete být v evidenci úřadu práce. Pro oznámení této skutečnosti předložte na kterékoli naší pobočce potvrzení o evidenci na úřadu práce. I nadále za vás bude zdravotní pojištění hrazeno státem.

Oznámení o evidenci na úřadu práce nám můžete zaslat prostřednictvím on-line formuláře.

Pokud jste osobou, které dlouhodobý zdravotní stav znemožňuje výkon zaměstnání, bude za vás zdravotní pojištění hrazeno státem. Pro oznámení této skutečnosti předložte na kterékoli naší pobočce výpis ze zdravotnické dokumentace vystavený v ČR potvrzující dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.


Jsem zaměstnaný/á

Pokud jste osobou zaměstnanou na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce se započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč, nebo na základě dohody o pracovní činnosti se započitatelným příjmem v částce od 4 000 Kč, je za vás veřejné zdravotní pojištění hrazeno zaměstnavatelem.

Pokud si chcete ověřit, zda vás zaměstnavatel přihlásil k odvodu zdravotního pojištění a máte tak z hlediska zdravotního pojištění vše v pořádku, oznamte nám tyto skutečnosti prostřednictvím on-line formuláře.


Jsem osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) 

Za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se pro účely zdravotního pojištění považují osoby, které mají příjmy uvedené v § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Jako osoba samostatně výdělečně činná máte povinnost nám nahlásit zahájení podnikání a předložit živnostenský list a doklad o evidenci na Finančním úřadě. Veřejné zdravotní pojištění si budete hradit jako samoplátce formou měsíčních záloh na pojistné ve výši 2 968 Kč (stanoveno pro rok 2024), která je splatná vždy od 1. dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

Platba:

  • Pojistné se platí na bankovní účet určený pojišťovnou, na některých pracovištích je umožněna platba kartou / v hotovosti
  • Variabilní symbol: číslo pojištěnce, které naleznete na vašem dokladu o pojištění (desetimístné číslo přidělené VZP uveďte bez lomítka)

Oznámení, že jste OSVČ nám můžete zaslat prostřednictvím on-line formuláře.


Nespadám do žádné z výše uvedených možností

V případě, že nespadáte do některé z výše uvedených kategorií, jste povinen se zaevidovat jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Zdravotní pojištění si budete hradit jako samoplátce formou měsíční platby na pojistné ve výši 2 552 Kč (stanovené pro rok 2024), která je splatná vždy od 1. dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

Platba:

  • Pojistné se platí na bankovní účet určený pojišťovnou, na některých pracovištích je umožněna platba kartou / v hotovosti
  • Variabilní symbol: číslo pojištěnce, které naleznete na vašem dokladu o pojištění (desetimístné číslo přidělené VZP uveďte bez lomítka)

Oznámení, že jste OBZP nám můžete zaslat prostřednictvím on-line formuláře.